DMCA

Chúng tôi hoạt động phù hợp Luật bản quyền kỹ thuật số (“DMCA”). Đó là chính sách của chúng tôi để đáp ứng với bất kỳ thông báo vi phạm và có những hành động thích hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu các tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên http://baosongkhoe.com hoặc nếu các liên kết đến các tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này được gỡ bỏ, bạn phải cung cấp một văn bản trình chi tiết các thông tin được liệt kê trong phần sau.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn xuyên tạc thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi đó là vi phạm về quyền tác giả của mình. Chúng tôi đề nghị bạn nên liên hệ với luật sư trợ giúp pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau đây phải được bao gồm trong yêu cầu vi phạm bản quyền của bạn

  • Cung cấp bằng chứng của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền được cho là bị vi phạm.
  • Cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Bạn cũng phải bao gồm một địa chỉ email hợp lệ.
  • Cung cấp vật làm bằng chứng rõ ràng rằng các tập tin / liên kết chứa các tài liệu vi phạm.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có một niềm tin tưởng rằng việc sử dụng các vật liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, mà bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.
  • Phải có chữ ký của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền được cho là bị bị xâm phạm.

Gửi thông báo vi phạm thông qua mẫu sau.